Home Tư vấn đầu tư Giấy phép đầu tư Thủ Tục Điều Chỉnh Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Đầu Tư Mới Nhất

Thủ Tục Điều Chỉnh Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Đầu Tư Mới Nhất

Thủ Tục Điều Chỉnh Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Đầu Tư Mới Nhất

Thủ Tục Điều Chỉnh Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Đầu Tư

(đối với trường hợp không điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư)

Khi thực hiện dự án đầu tư, nếu có thay đổi về vốn, thời hạn, quy mô, địa chỉ thực hiện dự án đầu tư, mục tiêu dự án, người đại diện … thì nhà đầu tư nước ngoài phải tiến hành thủ tục đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Để quý khách hàng hiểu rõ về thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, Luật Thuận Thiên xin chia sẻ với quý khách hàng thủ tục sơ bộ như sau:

A. CĂN CỨ PHÁP LÝ

Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2015;

Nghị định số 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư.

B. CÁC TRƯỜNG HỢP PHẢI THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

Nhà đầu tư (cá nhân và tổ chức) có dự án đầu tư được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương điều chỉnh một hoặc một số nội dung trong các nội dung sau và không thuộc diện điều chỉnh chủ trương đầu tư:

 • Thông tin của nhà đầu tư: Tên, địa chỉ, email, số điện thoại, website…;
 • Tên dự án đầu tư;
 • Địa điểm thực hiện dự án đầu tư;
 • Diện tích đất sử dụng cho dự án;
 • Mục tiêu, quy mô dự án;
 • Vốn đầu tư của dự án (gồm vốn góp của nhà đầu tư và vốn huy động); tiến độ góp vốn và huy động vốn;
 • Thời hạn hoạt động của dự án;
 • Tiến độ thực hiện dự án, tiến độ thực hiện mục tiêu hoạt động;
 • Ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và căn cứ áp dụng;
 • Các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án;
 • Thay đổi mục tiêu hoạt động;
 • Một số trường hợp khác.

C. THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

Bước 1: Thực hiện thủ tục điều chỉnh và cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Nhà đầu tư chuẩn bị và nộp hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại cơ quan đăng ký đầu tư.

Trước khi nộp hồ sơ, nhà đầu tư phải kê khai trực tuyến thông tin về dự án đầu tư tại Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài (dautunuocngoai.gov.vn hoặc fdi.gov.vn). Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày kê khai trực tuyến, nhà đầu tư phải nộp 01 bộ hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận dự án đầu tư tới Cơ quan đăng ký đầu tư.

Tùy theo dự án đầu tư mà hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận dự án đầu tư bao gồm:

Trường hợp 1: Thay đổi tên dự án đầu tư, địa chỉ của nhà đầu tư hoặc thay đổi tên nhà đầu tư hồ sơ bao gồm:

 • Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư
 • Giấy tờ liên quan đến việc điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: Hộ chiếu của nhà đầu tư; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của nhà đầu tư….
 • Văn bản ủy quyền cho người đại diện làm thủ tục
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (bản gốc).

Trường hợp 2: Những trường hợp điều chỉnh còn lại:

Hồ sơ gồm có:

 • Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư
 • Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: Nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án;
 • Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh dự án đầu tư;
 • Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư
 • Bản sao một trong các tài liệu sau: Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
 • Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;
 • Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ (điểm b khoản 1 Điều 32 của Luật đầu tư 2014) gồm các nội dung: Tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính;
 • Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC;
 • Văn bản ủy quyền cho người đại diện làm thủ tục
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (bản gốc)

Lưu ý: những giấy tờ tài liệu gửi kèm hồ sơ phải được chứng thực, hợp pháp hóa lãnh sự, dịch công chứng (đối với những tài liệu bằng tiếng nước ngoài).

Bước 2: Thay đổi nội dung liên quan trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Đăng Thông tin đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia

Trường hợp việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư làm thay đổi thông tin liên quan ở Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì nhà đầu tư phải làm thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2014.

D. THỜI HẠN GIẢI QUYẾT

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

E. CƠ QUAN THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (cơ quan đăng ký đầu tư) bao gồm các cơ quan sau:

 • Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế tiếp nhận, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.
 • Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Một số lưu ý:

a) Trường hợp việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư làm thay đổi thông tin liên quan ở Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì nhà đầu tư phải làm thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành

b) Đối với doanh nghiệp có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đồng thời là giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, nếu thực hiện việc thay đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo Luật đầu tư 2014 phải thực hiện tách Giấy chứng nhận đầu tư thành Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và cấp lại con dấu mới, công bố mẫu dấu theo quy định

c) Trường hợp đề xuất của nhà đầu tư về việc điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dẫn đến dự án đầu tư thuộc diện phải quyết định chủ trương đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư trước khi điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

d) Nếu có có thêm nhà đầu tư mới tham gia góp vốn thực hiện dự án đầu tư thì cần lưu ý nhà đầu tư mới phải góp vốn đầu tư vào tài khoản chuyển vốn của doanh nghiệp và lưu ý góp đúng tiến độ theo thời hạn đã cam kết theo giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

e) Doanh nghiệp lưu ý thủ tục báo cáo và các mẫu báo cáo của doanh nghiệp theo nội dung ghi nhận và nghĩa vụ báo cáo đầu tư của doanh nghiệp.

g) Đối với các ngành nghề kinh doanh mới điều chỉnh là ngành nghề kinh doanh có điều kiện đề nghị doanh nghiệp đảm bảo các điều kiện trong quá trình hoạt động.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Chia sẻ