Sở hữu trí tuệ

Thủ tục đăng ký bảo hộ sáng chế quốc tế

Trong quá trình sáng tạo của mình, rất nhiều nhà sáng chế Việt Nam đã tạo ra các giải pháp kỹ thuật tiến tiến,...

Hướng dẫn đăng ký sáng chế quốc tế năm 2021

Đăng ký sáng chế quốc tế giúp cho sáng chế của bạn trở thành đối tượng được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ...

Chuyển nhượng thương hiệu

Chuyển nhượng thương hiệu là hoạt động thương mại phổ biến nhất để khai thác giá trị tài sản mà thương hiệu hiện có....
Chia sẻ